فوتیج ویدویی Glitch-2017-مجموعه ویدیو نوسانات تصویری

فوتیج ویدویی Glitch-2017-مجموعه ویدیو نوسانات تصویری

 ۱۷ ویدیو منتخب با قابلیت Glitch ، در حالات مختلف برای ایجاد افکت Glitch قعطی و وصل و شبیه سازی این حالت تصویری که به یکی از افکت ها و تکنیک های روز تدوین و ساخت افکت مبدل شده . 

0

TOP

X